Cadru geografic

Aşezat în partea de sud-est a judeţului Bihor, pe DE 79, DN 76, pe cursul superior al văii Crişului Negru, străjuit de Munţii Bihorului la răsărit şi Munţii Codru – Moma spre apus, oraşul Vaşcău şi localităţile din jurul său formează una dintre cele mai pitoreşti zone ale judeţului, fiind în acelaşi timp parte componentă a „Ţării Beiuşului”; situat în culoarul depresionar deluros, la nivelul căruia se realizează întrepătrunderea dintre Munţii Apuseni şi Câmpia de Vest.

În componenţa oraşului Vaşcău intră satele:

 • Cîmp;
 • Coleşti;
 • Cîmp – Moţi;
 • Vărzari de Jos;
 • Vărzari de Sus.

Se învecinează cu comuna Cărpinet, la sud, cu localitatea Şuştiu, la nord (localitate componentă a comunei Lunca) iar în imediata vecinătate se găsesc alte două oraşe ale judeţului: oraşul Nucet – în est, iar la 7 kilometri spre nord, se află oraşul Ştei.

Relief

Având un relief muntos oraşul Vaşcău este situat la 295 m altitudine; munţii Codru-Moma, care închid Ţara Beiuşului la vest, sunt formaţi din 2 grupe muntoase (Munţii Codru în partea de nord şi sud-vest şi Munţii Moma în partea de sud-est) despărţite de valea Briheni în est şi valea Moneasa în vest.

Platoul Vaşcăului se prezintă ca un şir de depresiuni închise lipsite de cursuri de apă; aceste depresiuni sunt dispuse ca o cunună montană în care vârful Momuţa (930 m) este cel mai înalt vârf.

De-a lungul munţilor se întind dealurile ca o treaptă prelungă a Munţilor Apuseni, fiind rezultatul unui proces de eroziune asupra piemontului de acumulare de la baza Munţilor Apuseni.

În partea de sud a Vaşcăului, caracterizată prin prezenţa dealurilor piemontane ca o prelungire a Munţilor Codru-Moma, putem aminti câteva dintre aceste culmi deluroase: vârful Ronţarul (910 m – Coleşti), Cicera Ursului (900 m – Câmp), vărful Merişor/Porceasa (900 m), Cornet (650 m – Cîmp), vârful Osoiu (620 m –Pleş).

Flora şi fauna

În ceea ce privește vegetația, se remarcă etajarea vegetației pe vertical astfel:

 • etajul pădurilor de conifere care ocupă regiunile muntoase situate între 1000- 1650 m;
 • etajul fagului cuprins între 600-1000 m;
 • etajul stejarului care se regăsește până la 500 m altitudine.

Acestui tip de vegetație ii corespunde elemente faunistice precum: cerbul, ursul, lupul, jderul de pădure, mistrețul, iepurele, privighetoarea, mierla neagră.

Resurse naturale

Bogăţiile naturale ale subsolului sunt reprezentate prin resursele de lignit, bauxită, nisipuri bituminoase, petrol, argile refractare, marmură, bentonită, precum şi prin izvoare cu ape geotermale și ape minerale. Resursele solului le formează întinsele suprafeţe ocupate de păduri, păşuni şi fâneţe naturale.

Cultură

Informaţia referitoare la înfiinţarea unei biblioteci publice ne vine din 1933 dintr-un proces verbal al Despărţământului Astra al Vaşcăului, când bibliotecarul Valter Brătescu prelua în custodie trei biblioteci locale . În decursul anilor biblioteca a avut o activitate sporadică şi diferite locaţii. Sediul actual al bibliotecii este în clădirea primăriei Vaşcău în centrul oraşului. Din anul 2000 bibliotecii i se atribuie numele poetului Alexandru Andriţoiu.

Învăţământ

Oraşul Vaşcău deţine unităţi preşcolare şi şcolare gimnaziale cu un efectiv total de 310 copii înscrişi în anul şcolar 2013-2014, din care:

 • 82 elevi în clasele I-IV Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan” Vaşcău;
 • 103 elevi în clasele V-VIII Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan „ Vaşcău;
 • 14 elevi în clasele I-IV Şcoala Gimnazială Cîmp;
 • 35 copii la Grădiniţa cu program prelungit Vaşcău;
 • 76 copii la Grădiniţa cu program normal Vaşcău;

În timpul anului şcolar copii din localităţile aparţinătoare oraşului Vaşcău se deplasează la şi de la şcoală cu microbus-ul şcolii, dotare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru localităţile din mediul rural în care a avut loc comasarea unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial.

Personalul calificat responsabil de educarea şi învăţarea copiilor înscrişi în aceste unităţi de învăţământ ale oraşului Vaşcău se găsesc în număr de 12 profesori, 6 învâţătoare pentru Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan „ Vaşcău şi în număr de 4 educatoare pentru Grădiniţele cu program prelungit şi program normal din Vaşcău

Aspecte demografice

Populaţia oraşului Vaşcău – populaţia acestui ţinut a fost întotdeauna, în majoritate românească; cu toate acestea alături de români, au trăit întotdeauna în armonie şi alte naţionalităţi (maghiari, germani, evrei, etc.), chiar dacă au fost mai slab reprezentate. În ultimii ani, similar tendinţelor înregistrate la nivelul întregii ţări, se manifestă un spor natural negativ. În acelaşi timp o altă cauză a scăderii numărului populaţiei (chiar dacă în ultimii ani tot mai mulţi oameni din satele aparţinătoare s-au mutat în oraş) este şi acela ca tot mai mulţi români pleacă în alte ţări în căutarea unei vieţi mai bune.

Din populaţia totală de 2803 locuitori a oraşului Vaşcău 51,5% sunt femei, iar 48,5% - bărbaţi. Se simte o uşoară scădere a populaţiei faţă de anii 2000.

Asistență socială

Din perspectiva  adaptării la normele europene este necesară realizarea unor programe pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei (extinderea şi modernizarea sectorului de servicii, dezvoltarea unor programe de asistenţă socială, construirea de noi spaţii de locuit pentru tineri, locuinţe sociale, etc.).

Stare de sănătate

Sănătatea comunităţii oraşului Văşcău este întreţinută de trei cabinete medicale.

Economia

Din punct de vedere al economiei locale se poate spune că în ultimii ani s-a înregistrat o puternică recensiune economică, acest fapt necesitând eforturi susţinute în ceea ce priveşte realizarea în următorii ani a unor programe reale de revigorare economică.

Din punct de vedere economic dezvoltarea rurală este un domeniu important de politică în Uniunea Europeană având în vedere faptul că peste jumătate din populaţia UE-25 trăieşte în zone rurale, acoperind peste 60% din teritoriu. Spaţiul rural reprezintă un capital important din punct de vedere al mediului înconjurător, având un impact deosebit în ce priveşte conservarea resurselor naturale, şi a valorilor culturale, precum şi în dezvoltarea turismului.

În mediul rural nu există suficiente informaţii şi acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra importanţei şi necesităţii protejării şi conservării mediului înconjurător. Resursele de  implementare a unor astfel de campanii sunt nule, iar organizaţiile şi posibilităţile de îndeplinire a acestora sunt limitate mai ales în ceea ce priveşte mediul rural.

În prezent populaţia activă în domeniul economiei oraşului Vaşcău este de aproximativ 250 persoane.

Vremea

Vineri 2 Iunie

14°

max 19°
min 14°

Căi de acces

Preț carburant - 02.06.2023

B95 4,56 RON
LPG 2,30 RON
M 4,42 RON
M+ 4,93 RON

Rent-a-car

Curs valutar

02.06.2023

 • 1 EUR = 4.9696 RON 0.0000 %
 • 1 USD = 4.6562 RON 0.0000 %
 • 1 GBP = 5.7565 RON 0.0000 %